strona główna poleć stronę wersja do druku archiwum
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO
  1. O programie
  2. Mecenat
  3. Realizatorzy
  4. Patroni
  5. Współpraca

O programie

Cel programu

1. Pogłębianie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród dzieci, poprzez edukację ekologiczną na polu zagospodarowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody, podkreślenie wpływu stanu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka.2. W trzeciej edycji, chcemy poprzez uczestników biorących udział w programie zaktywizować politykę informacyjną, dotyczącą tzw. „Ustawy Recyklingowej” oraz zwrócić uwagę na ekonomiczny aspekt ochrony środowiska.

Celami operacyjnymi w tym zakresie są:

- konieczności poszanowania zasobów przyrody,
- odpowiedzialnej konsumpcji,


ODBIORCY - UCZESTNICY PROGRAMU


Program edukacyjny skierowany jest do całej społeczności lokalnej. Głównymi odbiorcami będą jednak dzieci z 10 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Krapkowice (w tym 9 szkół podstawowych i świetlicy środowiskowej) Poprzez dzieci i ich zaangażowanie w program dotrzemy do dorosłych mieszkańców gminy. Bazując zaś na współpracy z mediami będziemy zamieszczać informacje o przebiegu programu i konkursach. Celowi temu służyć również będzie dedykowany programowi serwis internetowy www.czystesrodowisko.org. Odbiorcą i uczestnikiem programu będą także samorządy lokalne partnerujące programowi, dla których będzie to element realizacji polityki ekologicznej. Poprzez realizację programu pokazane będzie funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego z firmą Mestä Tissue oraz organizacją pozarządową mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrody.


KOMENTARZ METODYCZNY


W trzeciej edycji planujemy zeszłoroczny trening warsztatowo-szkoleniowy uzupełnić zajęciami z technik plastycznych, które pozwolą nauczycielom samodzielnie przygotować grupy do realizacji programu oraz aktywnego udziału w planowanych konkursach.


Program realizowany będzie w formie zajęć fakultatywnych w ramach formalnych programów nauczania lub jako zajęcia pozalekcyjne (świetlica środowiskowe czy niektóre placówki szkolne) na zajęciach z przedmiotu „nauka o środowisku” lub na godzinach wychowawczych.

W pierwszym etapie wyłonieni zostaną nauczyciele, którzy chcą, mogą i będą potrafili poprowadzić wybraną klasę podczas programu. Do programu mogą się włączyć osoby nowe lub nauczyciele dotychczas współpracujący przy realizacji programu. Następnie przejdą oni trening warsztatowo-szkoleniowy pozwalający opanować metodykę samodzielnego prowadzenia zajęć. Zadaniem klas i ich opiekunów będzie aktywne uczestniczenie w przygotowanych zajęciach i konkursach, rozwijanie zajęć, informowanie pozostałej części społeczności szkolnej o konkursach i przebiegu programu, a także przygotowywanie dla niej apeli, happeningów itp.  
Program zajęć II etapu zostanie tak przygotowany, aby nauczyciel mógł sam przeprowadzić je na lekcjach języka polskiego, techniki, plastyki, wychowania fizycznego czy w świetlicy szkolnej lub na zajęciach pozalekcyjnych. W ten sposób nauczyciele będą mogli wykazać się własną aktywnością i pomysłowością i być współanimatorami programu.

Metody nauczania zastosowane w programie to w głównej mierze metody aktywizujące. Metody podające nauczania zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Zastosowane formy edukacyjne są różnorodne, główne z nich to: praca z tekstem, „burze mózgów”, analizy, zabawy, gry, konkursy, wycieczki.

Program zakłada działania edukujące i na poziomie grupy i – co naszym zdaniem jest nawet ważniejsze dla osiągnięcia celów edukacyjnych programu – pracę indywidualną. Zastosowany zostanie typowy model dwukierunkowej pracy jednostka-grupa: praca indywidualna (np. analiza, wypracowanie propozycji indywidualnych itp.) będzie podstawą do grupowej analizy i syntezy, praca w grupie będzie punktem wyjścia do indywidualnego rozwiązywania problemów.

Program zakłada współzawodnictwo uczestników na kilku poziomach:
● szkolnym – uczestnicy będą zbierali indywidualnie punkty (punkty “stokrotki – moliki”) za realizowane zadania indywidualne,
● międzyszkolnym – współzawodnictwo między szkołami uczestniczącymi w programie w zbiórce butelek PET oraz makulatury

Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywać się będą w oparciu o konspekty przygotowywane przez realizatorów programu. Wykorzystane zostaną także, odpowiednio dostosowane do miejscowych warunków, „Zielone Pakiety”. Konspekty, w kwestiach wizerunku Metsä Tissue S.A. będą  uzgadniane z koordynatorem ze strony firmy.


NARZĘDZIA REALIZACJI PROJEKTU


I. EdukacjaII. Kampania promocyjna
III. Pomoce i materiały dydaktyczne

 PRZEBIEG PROGRAMU


Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń postanowiliśmy nieco zmodyfikować formę programu edukacji ekologicznej, dbając jednocześnie o to, aby idea jaka przyświeca temu zadaniu nie uległa zmianie. W dalszym ciągu oparty będzie o cykl pracy szkoły i wykorzystywać lokalne wydarzenia publiczne typu: Dzień Ziemi, Dni Krapkowic- Festyn Ekologiczny, Dzień Ochrony Środowiska itp.  Po okresie prac przygotowawczych, spotkań i uzgodnień tegoroczna edycja składać się będzie z trzech spójnych etapów.

I ETAP: WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

 (XI – XII 2006, 16 godzin)

Planujemy przeprowadzić dwa spotkania z nauczycielami, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Programie. Warsztatowy charakter i zastosowanie aktywizujących metod podczas tych zajęć ma za zadanie z jednej strony pokazać, w jaki sposób chcielibyśmy aby przebiegały one w poszczególnych placówkach w ramach II etapu, z drugiej strony, mocniej zintegrować i zmobilizować powstałą grupę nauczycieli do wspólnych, partnerskich działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska w przyszłości. Spotkania z opiekunami zostaną podzielone na 2 cykle:
1. Nowością tegorocznej edycji będzie pokazanie plastycznych metod pokazywania przyrody, otaczającego nas świata, zajęcia te wydatnie pomogą nauczycielom we wspólnym przygotowaniu konkursów oraz łatwiejszą prezentację zaproponowanych zajęć,
2. Przedstawienie naszych koncepcji na zajęcia, prezentacja przez edukatora nowych pomysłów do wykorzystania, zarys tematyki do poruszenia w trakcie wspólnych zajęć z uczniami w II etapie, omówienie zaplanowanych konkursów, opracowanie ogólnych zasad współpracy.

W trakcie planowanych warsztatów przedstawimy idee Programu, ubiegłoroczne doświadczenia i osiągnięcia, cele, jakie chcemy osiągnąć oraz partnerów całego przedsięwzięcia. Nauczyciele zostaną wyposażeni w pakiety edukacyjne, z których będą korzystać podczas szkolenia jak i w trakcie samodzielnej realizacji II etapu. Przewidywany harmonogram czasowy uwzględnia również, w miarę zapotrzebowania, indywidualne konsultacje z poszczególnymi osobami, które będą realizować zadania ujęte w II etapie.


II ETAP: CYKL SZKOLEŃ DLA MŁODZIEŻY    (I – V 2007, 15 tygodni)

Kolejnym elementem jest realizacja przez nauczycieli specjalnie przygotowanego programu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zblokowana będzie  w trzy główne wątki;
A Gospodarka odpadami, głównie odpadami niebezpiecznymi/ ekonomiczny aspekt ochrony środowiska:
1. Przedstawienie problematyki zużytych baterii oraz przeterminowanych lekarstw w kilku etapach (2 godz. zajęć, 1 godz. zadanie indywidualne, konkurs indywidualny :
- Zajęcia pokazujące problematykę, omówienie zagrożeń z tego wynikających, pokazanie metod zbiórki,
-  Indywidualne zadanie w postaci przeprowadzenia ankiety wśród placówek handlowych i klientów sklepu,
-  Zajęcia przy opracowaniu wyników ankiety,
- Indywidualny konkurs na plakat informacyjny „przyjazny punkt dla środowiska.
2.  Zamień Komputer na Drzewo (1 godz. zajęć praktycznych, 1 godz. na omówienie problematyki i zagrożeń)
3.   Zamień but. PET na bluzę Polarową (1 godz. zajęć oraz dedykowany do tego tematu konkurs międzyszkolny 
B Co młody konsument wiedzieć powinien (szczegółowy opis zagadnień w pakietach edukacyjnych), poszerzenie wiedzy młodych konsumentów o obowiązkach producentów oraz obowiązku konsumenta szczególnie wobec naszego środowiska:
- Co młody konsument wiedzieć powinien o tzw.: „Ustawie Recyklingowej”
- Co to jest Sprawiedliwy Handel ?
 Cykle przyrodnicze w przyrodzie. Zajęcia pokazujące budzenie się życia w przyrodzie i obserwacje zmian w środowisku z tym związanym oraz rola środowiskowa drzew.
- konkurs „Obserwator środowiska”  łączący obserwacje przyrodnicze z potencjalnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi.
- konkurs „umów się na randkę z drzewem”

W okresie ferii zaplanowany został dla wszystkich uczestników jednodniowy wyjazd do ośrodka edukacji ekologicznej „Salamandra” do Myśliborza.

Każda placówka otrzyma „pakiet startowy” – zestaw niezbędnych materiałów  do prowadzenia zajęć  oraz wykorzystania ich w konkursach. Nauczyciele będą mieli za zadanie w ciągu 15 tygodni (od stycznia do połowy maja 2007) zrealizować zaproponowany materiał dydaktyczny oraz przeprowadzić trzy indywidualne oraz dwa zespołowe konkursy:
1. plastyczny na plakat informacyjny dotyczący zbiórki baterii i lekarstw,
2. pisemno - plastyczny, „Odszukaj jak najwięcej objawów wiosny” oraz „Obserwator Środowiska” poruszający problematykę bezpiecznej drogi do szkoły
3. dodatkowymi zadaniami będą grupowe konkursy 1. międzymiastowy konkurs makulaturowy na największą ilość  zgromadzonej makulatury oraz 2. międzyszkolny konkurs na zbiórkę butelek PET (jak dużo butelek PET potrzebne jest na wyprodukowanie jednej bluzy polarowej).

Nauczycielom zostaną dostarczone  pakiety materiałów edukacyjnych, którymi będą mogli się posiłkować podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Dzieci podczas tego etapu będą miały okazję wykazać się wiedzą na temat poruszonych zagadnień, zaangażowaniem i kreatywnością w rozwiązywaniu postawionych zadań problemowych, umiejętnościami manualnymi i artystycznymi.
W maju z okazji „Dni Krapkowic” – w trakcie wielkiego Święta Krapkowic planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej związanej z programem oraz liczymy na to, iż włączymy wszystkich do rodzinnego konkursu z wiedzy na temat ekologii i mądrej konsumpcji. Dodatkowo uczestnicy  posadzą „makulaturowy las” czyli taką ilość drzewa  jaką dało się uratować  dzięki zebranej makulaturze.
Na zakończenie drugiego etapu podsumujemy dotychczasowe  działania podczas uroczystej Gali, na którą zaproszeni będą realizatorzy i wszyscy partnerzy. Rozdamy nagrody najbardziej aktywnym uczniom oraz zostaną oni oficjalnie zaproszeni do III etapu Programu - wyjazdowej szkoły „Zielono Mi”, która odbędzie się na terenach Kotliny Kłodzkiej

III ETAP: „ZIELONO MI” Jak w sposób zrównoważony można wykorzystać  walory przyrodnicze i tradycje kulturowe na przykładzie Kotliny Kłodzkiej 
(VI 2007, 2 edycje x 5 dni)

Pamiętając, że ta część ma charakter nagrody za kilkumiesięczne zaangażowanie w program edukacyjny, przygotowano tak harmonogram i tematykę zajęć by uczniowie wypoczywając mogli zdobyć praktyczną wiedzę ekologiczną.
Region, w którym będzie realizowana ostatnia część Programu, przebogaty historycznie, kulturowo i przyrodniczo stwarza młodzieży wyśmienite warunki do aktywnego wypoczynku.
Jednocześnie dzięki szerokiej współpracy z edukatorami z obszaru gdzie pojedziemy na ten pięciodniowy wyjazd uczestnicy przeżyją wiele fantastycznych przygód oraz poznają:
Ponadto będzie realizowany program edukacyjny głównie poprzez: Wyjazd wzbogaci rozwój osobowy uczestników w umiejętności interpersonalne, pracy w grupie, podejmowania decyzji, prezentowania swojego punktu widzenia, negocjacji, szukania konsensusu w kwestiach spornych. Przeprowadzone zaś zajęcia umożliwią przełożenie wcześniej zdobytej wiedzy  teoretycznej na praktyczne działania.

Mecenat

METSA TISSUE - KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy czołowym producentem papierów higienicznych w Polsce. Nasze produkty  wytwarzamy w dwóch zakładach: w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą oraz w Krapkowicach koło Opola.
Metsä Tissue sprzedaje na rynku polskim konsumenckie papiery higieniczne (pod markami: Lambi, Mola, Alfa) oraz przemysłowe (pod markami: Katrin oraz Saga).


Komfort na co dzień

Niesienie ludziom komfortu na co dzień jest sednem naszego istnienia. Nasze produkty są projektowane i wytwarzane z myślą o zapewnieniu ich użytkownikom bezpieczeństwa, higieny oraz wygody zarówno w domu jak i poza domem.

W naszej działalności kierujemy się czterema wartościami: Tworzeniem wartości dodanej, Zaufaniem, Ciągłym doskonaleniem oraz Pełnym zaangażowaniem.

Etyka, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska naturalnego oraz troska o lokalną społeczność wyznaczają standardy naszych działań.

Fińskie korzenie

Jesteśmy częścią grupy Metsäliitto, która jest dziesiątym co do wielkości koncernem w gałęzi przemysłu papierniczego.
Metsä Tissue rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 roku poprzez zakup akcji Warszawskich Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornie, jednego z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i w Europie (zał. w 1760 roku). 

W październiku 2002 roku Metsä Tissue przejęła pakiet większościowy, a w czerwcu 2003 - 100% akcji w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach. Dzięki temu Metsä Tissue stała się  wiodącym producentem papierów higienicznych w Polsce.

31 grudnia 2003 za zgodą MSWiA nastąpiła konsolidacja obu Spółek w jedną strukturę: Metsä Tissue S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

Do grupy Metsä Tissue z dniem 13 maja 2004 w 100% dołączył również Krapex Sp z o.o. – firma zajmująca się przetwórstwem papierów higienicznych oferowanych Klientom instytucjonalnym.             30 sierpnia 2004 nastąpiła konsolidacja firmy Krapex i Metsä Tissue S.A.

W lutym 2006 roku, Metsä Tissue przejęła Tento a.s. na Słowacji i stała się liderem rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

W kwietniu 2004 roku, nastąpiła certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 – w zakresie zarządzania środowiskiem, jakością, i  bezpieczeństwem pracy. Zapewnia ona nam większą skuteczność przedsięwzięć podejmowanych w ramach prowadzonego biznesu.

Metsä Tissue jest czwartym co do wielkości dostawcą papierów higienicznych w Europie i liderem na rynku krajów skandynawskich, państw nadbałtyckich, w Polsce, Czechach i Słowacji. Koncern jest także wiodącym na świecie dostawcą papierów do pieczenia i gotowania. Koncern powstał w Finlandii, a jego początki sięgają 1868 roku.

Na koniec 2006 roku w koncernie Metsä Tissue zatrudnionych było ok. 3600 osób, a roczny obrót wyniósł blisko 800 mln EUR.

Grupa Metsa Tissue zajmuje się produkcją, sprzedażą oraz marketingiem wyrobów z papierów higienicznych w następujących segmentach rynku :

Do głównych marek towarowych Metsä Tissue należą: Lambi, Serla, Leni, Mola, Alfa, Katrin, Saga oraz Fasana. Metsä Tissue wchodzi w skład Grupy Metsäliitto.


Odpowiedzialność społeczna

Misja Metsä Tissue
 „Czujemy się częścią lokalnej społeczności i pragniemy aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju”

Metsä Tissue jako firma społecznie odpowiedzialna pragnie wspierać społeczną, kulturalną i oświatową działalność podejmowaną w środowisku lokalnym. Za przedstawicieli lokalnej społeczności uznajemy mieszkańców Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Powiatu Piaseczyńskiego oraz mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego. Zgodnie z przyjętą przez nas polityką, wszelkie działania sponsoringowe oraz charytatywne są przez Metsä Tissue w pierwszej kolejności kierowane do przedstawicieli lokalnej społeczności.

Informacje dodatkowe:


Juha Tilli – Prezes Metsä Tissue SA, tel. 22 754  81 90, kom. 694 466 555, e-mail: juha.tilli@metsatissue.com

Realizatorzy

Dolnośląska Fundacja Ekorozowoju

    Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) jest organizacją pozarządową (powstałą  17.09.1991) , której misją jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Od 5.05.2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele:
· zrównoważony rozwój  - w szczególności regionalny, obszarów wiejskich , szczególnie tych o wysokich walorach przyrodniczych,
· aktywizacja społeczeństwa, wzrost świadomości i społecznego udziału w decyzjach dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
· ochrona zasobów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości wód,
· rozwój świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialnej konsumpcji.

Osiągnięcia:
Za największe osiągnięcia uważamy te projekty, które przyniosły konkretne rezultaty jednocześnie zostawiając znaczący ślad w świadomości społecznej.  Przykładowe takie projekty to:
Działania we współpracy ze społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami:
 Działania dla szerokiego społeczeństwa:
Przykładowe nagrody:

Kwalifikacje zespołu realizującego

Krzysztof  Smolnicki – od 1999 prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, redaktor naczelny kwartalnika „Kropla” i portalu „Zielona brama”. Realizator programów wodnych i edukacyjnych (recykling baterii), międzynarodowej kampanii Czas na Odrę oraz wdrażania sieci obszarów NATURA 2000.

Mariusz Szykasiuk –  członek zarządu fundacji od 2001 roku, realizator ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, koordynator programów współpracy międzynarodowej.


Maciej Gładysz
– realizator i współkoordynator programów edukacyjnych w DFE, koordynator działań z zakresu edukacji ekologicznej w Dolnośląskim Zespole Parków krajobrazowych.

Zyta Sendecka
– edukator z wieloletnim doświadczeniem, autorka książek o tematyce przyrodniczej współautorka programu.

Patroni

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

URZĄD MIASTA i GMINY
47-303 KRAPKOWICE

Ul. 3 Maja 17
Tel. 077/44 66 800
Fax. 077/44 66 888
Krapkowice 2004-08-18

Dolnośląska Fundacja
Ekorozwoju
Metsä Tissue
ul. Opolska 103
47-300 Krapkowice


Nawiązując do Waszego pisma z dnia 16 lipca 2004 roku Nr L.dz.606/F/2004, wyrażam zgodę na prowadzenie patronatu nad prowadzonym Programem Edukacji Ekologicznej w czterech szkołach podstawowych miasta Krapkowice oraz świetlicy środowiskowej w roku szkolnym 2004/2005. Na osobę kontaktową wyznaczam mgr Piotra Góreckiego pracownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, telefon 44 66 830.

Z poważaniem        


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach


TVP3 OpoleRADIO OPOLEPatron medialny programu

  www.radio.opole.pl/

Dziennikarz Małgorzata Saj

Kurier Krapkowicki

Kurier Krapkowicki ukazuje się na rynku od czerwca 2003 roku. Jest niezależnym tygodnikiem (ukazuje się co wtorek - na terenie Krapkowic i Gogolina dostępny jest już w poniedziałek po południu!) i swoim zasięgiem obejmuje cały powiat krapkowicki. Od 2004 roku funkcjonuje nasz serwis internetowy, będący częścią portalu KRAPKOWICE.NET. Tam także można przeczytać pełne wydanie Kuriera. Dostępni jesteśmy także w telewizji kablowej poprzez program Kurier TV, gdzie informacje aktualizowane są na bieżąco. Co tydzień docieramy zatem do kilku tysięcy Czytelników, paru tysięcy widzów programu Kurier TV i kilkunastu tysięcy Użytkowników Portalu w kraju i zagranicą.

Redakcja:
ul. 1 Maja 12
47-300 Krapkowice
tel./fax 077 407 84 35
redakcja@krapkowice.net

Zespół redakcyjny: Stale współpracują:

Współpraca

Altvater

Wraz ze wzrastającymi wymaganiami stawianymi przez władzę ustawodawczą nowoczesnej gospodarce odpadami, rosną również zadania dla miast i gmin. To wszystko stanowi wyzwanie dla firmy ALTVATER SULO POLSKA Sp. z o. o. specjalizującej się w realizacji usług w szeroko pojętym zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Firma nasza została założona przez konsorcjum niemieckich firm Altvater i SULO w 1994r. Oddział firmy "Altvater SULO Polska z o. o. w Krapkowicach powstał w kwietniu 1997r. Jesteśmy jedną z sześciu samodzielnych oddziałów firmy Altvater SULO Polska z o.o. w Warszawie, ul. Zalipie 1a.

Od ponad 50 lat rozwiązujemy problemy związane z odpadami i ochroną środowiska. Wykorzystujemy własne doświadczenia jak również aktualne badania naukowe z tej dziedziny. Posiadamy wyszkoloną kadrę kierowniczą, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz nowoczesny sprzęt. Jesteśmy wyposażeni w specjalistyczne pojazdy marki Mercedes Benz. Ilość pojazdów specjalistycznych jest systematycznie zwiększana w miarę pozyskiwania nowych klientów.

Samochody do wywozu nieczystości stałych charakteryzują się dużą wydajnością, higieniczną i cichą pracą, a także wyposażone są w urządzenia wywrotowe umożliwiające opróżnianie wszystkich typów pojemników produkowanych przez naszą firmę. Skrzynie ładunkowe tych pojazdów posiadają pojemność od 16 m3 do 22 m3.

Podstawowym zakresem usług świadczonych przez nasz Oddział jest wywóz nieczystości stałych komunalnych z posesji mieszkalnych i lokali użytkowych oraz mechaniczne zamiatanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników o szerokości pasa powyżej 1,5 m. Pracownicy tutejszego Oddziału firmy ASP wykonują usługi wywozu odpadów stałych komunalnych na rzecz ok. 180 tyś. osób zamieszkałych na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Świadczone przez nas usługi nie ograniczają się jedynie do utylizacji odpadów. Zajmujemy się wywozem odpadów domowych, gabarytowych, wtórnych. Dbamy także o czystość ulic i placów. Prowadzimy "akcję zima".

Firma wyposażona jest w następujące pojemniki: MGP 120 l, 240 loraz 1100 l Znanym i popularnym produktem naszej firmy jest też obecny od wielu lat na ulicach Europy kosz uliczny o pojemności 50 litrów, objęty normą DIN 30713, oferowany kolorach pomarańczowym i jasnozielonym oraz w każdym innym kolorze na życzenie klienta.

Estetyczny wygląd kosza sprawia, że znajduje on idealne zastosowanie nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale również na terenach zielonych i krajobrazowych, w miejscowościach turystycznych oraz na przystankach. Fachowe, bezpieczne i szybkie usuwanie odpadów jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed nami, dlatego staramy się zwiększyć stopień świadomości społecznej między innymi poprzez bezpłatne wyposażenie klientów w nowoczesne i estetyczne pojemniki.

Działalność usługową na danym terenie firma podejmuje po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji państwowej przy jednoczesnym zachowaniu warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej dot. gospodarki odpadami.

Umowy z instytucjami oraz z osobami fizycznymi spisywane są indywidualnie, dlatego też warunki umowne, w każdym przypadku mogą być inne, wynikające ze specyfikacji wykonywanego zadania oraz uwarunkowań lokalnych.

Częstotliwość opróżniania pojemników uzależniona jest od faktycznych potrzeb wywozowych wynikających z nagromadzenia śmieci i ilości ustawionych pojemników. W przypadkach wyjątkowych wywóz wykonywany jest na zgłoszenie doraĄne administratora - właściciela nieruchomości (dot. umów zbiorowych). Wywozy nieczystości stałych komunalnych z instytucji takich jak: szkoła, przedszkole wykonywane są na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Dla klientów zainteresowanych doraĄnymi lub dodatkowymi wywozami odpadów stałych komunalnych posiadamy foliowe worki firmowe w kolorze niebieskim, które można kupować w dniu obsługi danego rejonu. W przypadku klientów zbiorowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), w dniu opróżniania pojemników brygada załadunkowa dokonuje gruntowego uprzątnięcia boksu śmietnikowego, jak też terenu przylegającego bezpośrednio do tego boksu. Na administratorze (właścicielu) nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości w czasie między kolejnymi wywozami.

W przypadku osób fizycznych do utrzymania czystości w miejscu ustawienia pojemnika zobowiązana jest osobiście dana osoba, a obowiązek uprzątnięcia miejsca załadunku nieczystości na samochód wykonuje brygada firmy tylko w przypadku ich rozsypania powstałego w trakcie załadunku.

Na terenie Gminy Krapkowice prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów. Na tym terenie Firma Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. oddział Krapkowice rozstawiła pojemniki o 3 kolorach, do których należy wrzucać:

Każdy surowiec wrzucany do pojemnika powinien być:
  1. czysty
  2. opakowania szklane - pozbawione elementów metalicznych
  3. opakowania PET (butelki puste) pozbawione nakrętek
  4. makulatura - bez foliowych kartoników po napojach
Surowców nie należy mieszać z innymi odpadami komunalnymi.

Odbiorcami surowców wtórnych są:

Odpady niesegregowane komunalne, odpady wielkogabarytowe, gruz betonowy itp. składowane są na legalne wysypiska. Na terenie Powiatu Krapkowice znajdują się wysypiska: w Gogolinie i Zdzieszowicach, na które wywożone są odpady przez naszą firmę. Selektywna zbiórka jest również prowadzona na terenie gminy Biała, w Rudzie Śląskiej i Głuchołazach.

Segregacja odpadów w decydujący sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz estetykę miejsca zamieszkania.