strona główna poleć stronę wersja do druku archiwum archiwum
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
W wakacje nauka idzie w las... razem z nami !
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. III
Odpowiedzialna konsumpcja. Cz. II
Z NIEKTÓRYCH „ŒMIECI” MOŻNA ZROBIĆ FAJNE RZECZY !
Konkurs prasowy. Odpowiedzialna konsumpcja cz.I
LOGO na torbę lnianš. Konkurs ROZSTRZYGNIĘTY!
Szkolny konkurs makulaturowy
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnoœlšska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO
  1. O programie
  2. Mecenat
  3. Realizatorzy
  4. Patroni
  5. Współpraca

Cel programu

Celami operacyjnymi w tym zakresie są:

Odbiorcy - Uczestnicy programu

Program edukacyjny skierowany jest do całej społeczności lokalnej. Głównymi odbiorcami będą jednak dzieci z 10 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Krapkowice (w tym 8 szkół podstawowych, szkoły specjalnej i świetlicy środowiskowej) Poprzez dzieci i ich zaangażowanie w program dotrzemy do dorosłych mieszkańców gminy. Bazując zaś na współpracy z mediami będziemy zamieszczać informacje o przebiegu programu i konkursach. Celowi temu służyć również będzie dedykowany programowi serwis internetowy www.czystesrodowisko.org. W ten sposób miejscowa społeczność pozna ekologiczne oblicze firmy Metsä Tissue S.A., która daje wyraz odpowiedzialności za środowisko naturalne organizując program edukacji ekologicznej. Odbiorcą i uczestnikiem programu będą także samorządy lokalne partnerujące programowi, dla których będzie to element realizacji polityki ekologicznej.

Mechanizm wyłonienia uczestników - liderów programu

Podstawową jednostką - liderem programu jest oddział szkolny (klasa). Aby wyłonić klasy - liderów, niezbędne jest nawiązanie współpracy z dyrekcjami szkół i nauczycielami. Wyłonieni zostaną nauczyciele, którzy chcą, mogą i będą potrafili poprowadzić wybraną klasę podczas programu. Z każdej szkoły wybrane zostaną, w miarę możliwości 2 klasy - liderzy wraz z opiekunami. Zadaniem klas i ich opiekunów będzie aktywne uczestniczenie w przygotowanych zajęciach i konkursach, rozwijanie zajęć, informowanie pozostałej części społeczności szkolnej o konkursach i przebiegu programu, a także przygotowywanie dla niej apeli, happeningów itp.

Komentarz Metodyczny

Program realizowany będzie w formie zajęć fakultatywnych w ramach formalnych programów nauczania lub jako zajęcia pozalekcyjne (świetlica środowiskowe czy niektóre placówki szkolne) na zajęciach z przedmiotu „nauka o środowisku" lub na godzinach wychowawczych.

W pierwszym etapie wyłonieni zostaną nauczyciele, którzy chcą, mogą i będą potrafili poprowadzić wybraną klasę podczas programu. Z każdej szkoły wybrani zostaną, w miarę możliwości 2 liderów. Następnie przejdą oni trening warsztatowo-szkoleniowy pozwalający opanować metodykę samodzielnego prowadzenia zajęć. Zadaniem klas i ich opiekunów będzie aktywne uczestniczenie w przygotowanych zajęciach i konkursach, rozwijanie zajęć, informowanie pozostałej części społeczności szkolnej o konkursach i przebiegu programu, a także przygotowywanie dla niej apeli, happeningów itp.

Program zajęć II etapu zostanie tak przygotowany, aby nauczyciel mógł sam przeprowadzić je na lekcjach języka polskiego, techniki, plastyki, wychowania fizycznego czy w świetlicy szkolnej lub na zajęciach pozalekcyjnych. W ten sposób nauczyciele będą mogli wykazać się własną aktywnością i pomysłowością i być współanimatorami programu.

Metody nauczania zastosowane w programie to w głównej mierze metody aktywizujące. Metody podające nauczania zostaną ograniczone do niezbędnego minimum. Zastosowane formy edukacyjne są różnorodne, główne z nich to: praca z tekstem, „burze mózgów", analizy, zabawy, gry, konkursy, wycieczki.

Program zakłada działania edukujące i na poziomie grupy i - co naszym zdaniem jest nawet ważniejsze dla osiągnięcia celów edukacyjnych programu - pracę indywidualną. Zastosowany zostanie typowy model dwukierunkowej pracy jednostka-grupa: praca indywidualna (np. analiza, wypracowanie propozycji indywidualnych itp.) będzie podstawą do grupowej analizy i syntezy, praca w grupie będzie punktem wyjścia do indywidualnego rozwiązywania problemów.

Program zakłada współzawodnictwo uczestników na kilku poziomach:

Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywać się będą w oparciu o konspekty przygotowywane przez realizatorów programu. Wykorzystane zostaną także, odpowiednio dostosowane do miejscowych warunków, „Zielone Pakiety". Konspekty, w kwestiach wizerunku Metsä Tissue S.A. będą uzgadniane z koordynatorem ze strony firmy.

Narzędzia realizacji projektu

I. Edukacja

II. Kampania promocyjna III. Pomoce i materiały dydaktyczne

Przebieg programu

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, w ramach swoich działań statutowych kładzie m. in. nacisk na edukację ekologiczną lokalnych społeczności. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń postanowiliśmy nieco zmodyfikować formę programu edukacji ekologicznej, dbając jednocześnie o to, aby idea jaka przyświeca temu zadaniu nie uległa zmianie. W dalszym ciągu oparty będzie o cykl pracy szkoły i wykorzystywać lokalne wydarzenia publiczne typu: Dzień Ziemi, Dni Krapkowic, Dzień Ochrony Środowiska itp. Po okresie prac przygotowawczych, spotkań i uzgodnień tegoroczna edycja składać się będzie z trzech spójnych etapów.

I ETAP: WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI (IX-XII 2005, 28 godzin)

Planujemy przeprowadzić cztery spotkania z nauczycielami, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Programie. Warsztatowy charakter i zastosowanie aktywizujących metod podczas tych zajęć ma za zadanie z jednej strony pokazać, w jaki sposób chcielibyśmy aby przebiegały one w poszczególnych placówkach w ramach II etapu, z drugiej strony zaś, mocniej zintegrować i zmobilizować powstałą grupę nauczycieli do wspólnych, partnerskich działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska w przyszłości.

W trakcie planowanych warsztatów przedstawimy idee Programu, ubiegłoroczne doświadczenia i osiągnięcia, cele, jakie chcemy osiągnąć oraz partnerów całego przedsięwzięcia. Nauczyciele zostaną wyposażeni w pakiety edukacyjne , z których korzystać będą podczas szkolenia jak i w trakcie samodzielnej realizacji II etapu. Przewidywany harmonogram czasowy uwzględnia również, w miarę zapotrzebowania, indywidualne konsultacje z poszczególnymi osobami, które realizować będą zadania ujęte w II etapie. Przeszkolonych ma zostać po 2 nauczycieli z każdej placówki edukacyjnej gminy Krapkowice.

II ETAP: CYKL SZKOLEŃ DLA MŁODZIEŻY (I-IV 2006, 15 tygodni)

Kolejnym elementem jest realizacja przez nauczycieli specjalnie przygotowanego programu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tematyka zblokowana będzie w dwa główne wątki - gospodarkę odpadami oraz zrównoważony rozwój (szczegółowy opis zagadnień w załączeniu). Każda placówka otrzyma "pakiet startowy" - zestaw niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz wykorzystania ich w konkursach. Nauczyciele będą mieli za zadanie w ciągu 15 tygodni (od stycznia do kwietnia 2006) zrealizować zaproponowany materiał dydaktyczny oraz przeprowadzić trzy indywidualne konkursy dla dzieci (recyklingowa rzeĽba, konkurs plastyczny oraz pisemny). Dodatkowym zadaniem będzie międzyszkolny konkurs na największą ilość zgromadzonej makulatury. Nauczycielom dostarczone zostaną pakiety materiałów edukacyjnych, którymi będą mogli się posiłkować podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Dzieci podczas tego etapu będą miały okazję wykazać się wiedzą na temat poruszanych zagadnień, zaangażowaniem i kreatywnością w rozwiązywaniu postawionych zadań problemowych, umiejętnościami manualnymi i artystycznymi. Pod koniec zajęć nauczyciele wybiorą najbardziej aktywne osoby, które w ramach nagrody będą mogły uczestniczyć w kolejnym etapie Programu - wyjazdowej szkole zielonych pomysłów, która odbędzie się w Rudawach Janowickich.

Na zakończenie II etapu podsumujemy dotychczasowe działania podczas uroczystej Gali, na którą zaproszeni będą realizatorzy i wszyscy partnerzy. Rozdamy nagrody najbardziej aktywnym uczniom oraz zostaną oni oficjalnie zaproszeni do III etapu Programu.

III ETAP: Szkoła Zielonych Pomysłów - RUDAWY JANOWICKIE (VI 2006, 2 edycje x 5 dni)

Pamiętając, że ta część ma charakter nagrody za kilkumiesięczne zaangażowanie w program edukacyjny, przygotowano tak harmonogram i tematykę zajęć by uczniowie wypoczywając mogli zdobyć praktyczna wiedzę ekologiczną (patrz załącznik). Region, w którym będzie realizowana ostatnia część Programu, przebogaty historycznie, kulturowo i przyrodniczo stwarza młodzieży wyśmienite warunki do aktywnego wypoczynku od miejskiego zgiełku. Jednocześnie autorski program edukacyjny realizowany głównie poprzez zabawę, prowadzony nowoczesnymi, aktywizującymi metodami, skłaniającymi uczestników do pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej, gwarantuje poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji, gospodarki odpadami, rolnictwa ekologicznego oraz wiedzy regionalnej. Uczniowie zdobędą również umiejętności interpersonalne, pracy w grupie, podejmowania decyzji, prezentowania swojego punktu widzenia, negocjacji, szukania konsensusu w kwestiach spornych. Zajęcia nawiązywać będą merytorycznie do programu realizowanego przez nauczycieli w szkołach. Umożliwią przekucie zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej na praktyczne działania.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość udziału w warsztatach rzemiosła, posadzą "makulaturowy las" czyli taką ilość drzew jaką dało się uratować dzięki zebranej makulaturze. W ramach aktywnie spędzanego wolnego czasu będzie można spróbować sił podczas wspinaczki skałkowej i zabaw na linach. Zaplanowane są również wyprawy w ciekawe miejsca w regionie.


Mecenat

METSÄ TISSUE w trosce o środowisko naturalne

Fińskie korzenie

Jesteśmy częścią fińskiego koncernu papierniczego Metsä Tissue Oyj - wiodącego producenta papierów higienicznych w Europie. Firmy skandynawskie charakteryzują się szczególną troską o środowisko naturalne, a standardy pro środowiskowe przemysłu skandynawskiego należą do najwyższych na świecie. Skuteczna polityka środowiskowa jest nierozłącznym elementem strategii wszystkich firm należących do koncernu Metsä Tissue. Metsä Tissue rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 roku poprzez zakup akcji Warszawskich Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornie, jednego z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i w Europie (zał. w 1760 roku).

W paĄdzierniku 2002 roku Metsä Tissue przejęła pakiet większościowy, a w czerwcu 2003 - 100% akcji w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach. Efektem tych działań są zwiększone możliwości produkcyjne obu fabryk - ponad 30% całego krajowego potencjału - dzięki czemu firma stała się wiodącym producentem papierów higienicznych w Polsce. Sprzedaż Metsä Tissue, po połączeniu z zakładem w Krapkowicach wynosi 20% całkowitej sprzedaży papierów higienicznych w Polsce i stale rośnie.

31 grudnia 2003 za zgodą MSWiA nastąpiła konsolidacja obu Spółek w jedną strukturę: Metsä Tissue S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

W bieżąacym roku do grupy Metsä Tissue weszła rówież firma Krapex Sp z o.o. - firma zajmująca się przetwórstwem papierów higienicznych oferowanych Klientom instytucjonalnym. Daje to udział Metsä Tissue w tym segmencie rynku papierów higienicznych (tzw. Away-from-home - poza domem) 34%.

Od samego początku inwestycji w Polsce, nasza firma-matka pomaga nam wdrażać nowoczesne technologie i metody zarządzania oraz równolegle, i z taką samą siłą, uczy nas fińskiego podejścia do ochrony środowiska - podejścia z pełną odpowiedzialnością, szacunkiem i szczerą troską.

"Troska o środowisko naturalne jest nierozłącznym elementem wszystkich naszych działań" - taki zapis, zawarty w misji Metsä Tissue S.A., motywuje nas do ciągłej poprawy warunków oddziaływania na środowisko we wszystkich aspektach naszej działalności. Z dużą uwagą podchodzimy do wyboru naszych dostawców materiałów i usług. Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami, którzy spełniają standardy środowiskowe.

W Metsä Tissue tworzymy i stosujemy procedury, które często wychodzą poza istniejące w Polsce wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Chcemy dzięki nim identyfikować wszelkie, nawet potencjalnie negatywne, skutki oddziaływania naszych zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne, by następnie zadbać o eliminację lub minimalizowanie ich wpływu.

Wśród priorytetowych tematów, które postawiliśmy sobie za cel i nad którymi aktualnie pracujemy, znalazły się takie aspekty jak:

Inwestycje

Na najbliższe lata nasze pro środowiskowe plany inwestycyjne obejmują dwa główne obszary związane bezpośrednio z naszym oddziaływaniem na środowisko naturalne:

Rozpoczął się już projekt budowy nowej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Efektywna i nowoczesna oczyszczalnia powstanie przy naszym zakładzie w Konstancinie-Jeziornie (zakład w Krapkowicach może taką jednostką pochwalić się już dziś).

Jedną z najważniejszych, strategicznych decyzji dla naszej firmy, była w ostatnim czasie decyzja o zmianie technologii wytwarzania energii cieplnej, którą wykorzystujemy do produkcji papieru. Zmiana ta polega na przejściu z technologii wytwarzania energii w oparciu o kotły węglowe na kotły fluidalne, co w efekcie w dużym stopniu obniży ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Ten bardzo złożony projekt będzie realizowany przy udziale profesjonalnej firmy z branży energetycznej.

Warto też wspomnieć, że w Metsä Tissue jednym z kluczowych kryteriów w podejmowaniu wszelkich (nie tylko stricte pro ekologicznych) decyzji inwestycyjnych, jest ich aspekt środowiskowy. Oznacza to, że każda z planowanych lub realizowanych inwestycji musi, oprócz korzyści ekonomicznych, zapewnić poprawę wskaĄników środowiskowych.

Oszczędzanie zasobów naturalnych

W przemyśle papierniczym jednym z największych aspektów środowiskowych jest kwestia gospodarki wodno ściekowej. Aspekt ten zidentyfikowaliśmy w Metsä Tissue jako jeden z najistotniejszych punktów ochrony środowiska. W Metsä Tissue toczą się obecnie projekty mające na celu obniżenie zużycia wody oraz zmniejszenie ilości ścieków w procesie produkcyjnym.

Kolejnym priorytetem dla Metsä Tissue jest zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do rzeki Jeziorki przy zakładzie w Konstancinie-Jeziornie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z uwagi na uzdrowiskowy charakter gminy Konstancin, pozwolenie na wprowadzanie ścieków do rzeki nakłada na nas wyjątkowo restrykcyjne obowiązki, co do jakości odprowadzanych ścieków. Bezwzględne spełnienie tych wymagań, które to postawiliśmy sobie za cel, spowoduje w efekcie, że niektóre wskaĄniki zanieczyszczeń w wodzie "czystej" powierzchniowej pobieranej do produkcji, mogą być wyższe od tych w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do rzeki.

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z normą ISO 14001, podjęliśmy w 2002r. Norma ta w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego obok ISO 14001, zawiera również system jakości wg ISO 9001, oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy OHSAS 18001. Certyfikacja całego Systemu nastąpiła w kwietniu 2004r. Zapewnia ona nam większą skuteczność przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Kształtowanie świadomości pro środowiskowej

Działania pro środowiskowe nie są możliwe bez świadomej postawy pracowników firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik wiedział i rozumiał, w jaki sposób może przyczyniać się do ochrony środowiska na swoim stanowisku pracy. Dla Metsä Tissue wypracowanie takiej świadomości jest równie ważne, jak inwestycje w maszyny. Świadomość tę kształtujemy, między innymi, poprzez kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, którymi objęci są wszyscy pracownicy.

Nieustannie motywujemy naszych pracowników do zgłaszania pomysłów i podejmowania inicjatyw, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Liczymy też na współpracę i zaangażowanie lokalnych społeczności w ochronę środowiska. Trudno przecenić znaczenie współpracy w tym zakresie. Zdanie i wyrażona opinia mieszkańców jest jednym z narzędzi, które może nam pomóc stale udoskonalać wypracowywany system środowiskowy.

Potwierdzeniem naszych działań pro ekologicznych jest duży projekt "Czyste środowisko-komfort na co dzień", który rozpoczął się z rokiem szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych Krapkowic i Konstancina-Jeziorny. Celem jego jest edukacja i wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Razem we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia z Warszawy i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia, realizujemy ten ważny program. Ponadto zaangażowanie władz miasta i firm recyclingowych oraz lokalnych mediów w realizację programu, podkreśla jego znaczenie. Efekty poznamy w czerwcu 2005 roku.

Informacje dodatkowe:

Ewa WoĄnicka - Kierownik ds. Komunikacji Zewnętrznej w Konstancinie-Jeziornie, tel. 22 754 82 41, kom. 694 466 797, e-mail: ewa.woznicka@metsatissue.com

Dorota Zając - Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej w Krapkowicach, tel. 77 541 91 05, kom. 606 498 770, e-mail: dorota.zajac@metsatissue.com

Robert Wieczorek - Dyrektor Marketingu, tel. 22 754 81 15, kom. 694 466 429, e-mail: robert.wieczorek@metsatissue.com


Realizatorzy

Dolnośląska Fundacja Ekorozowju

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) jest pozarządową organizacją (powstałą 17.09.1991), której misją jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Od 7.05.2004 fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele:

Osiągnięcia:

Za największe osiągnięcia uważamy te projekty, które przyniosły konkretne rezultaty jednocześnie zostawiając znaczący ślad w świadomości społecznej. Przykładowe takie projekty to:

Działania we współpracy ze społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami: Działania dla szerokiego społeczeństwa: Przykładowe nagrody:

Kwalifikacje zespołu realizującego

Krzysztof Smolnicki - od 1999 prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, redaktor naczelny kwartalnika "Kropla" i portalu "Zielona brama". Realizator programów wodnych i edukacyjnych (recykling baterii), międzynarodowej kampanii Czas na Odrę oraz wdrażania sieci obszarów NATURA 2000.

Mariusz Szykasiuk - członek zarządu fundacji od 2001 roku, realizator ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, koordynator programów współpracy międzynarodowej.

Danuta Nowak - realizatorka programu edukacyjnego "Krąg" , współpracownik Karkonoskiego Parku Narodowego, koordynatorka działań edukacyjnych, absolwentka pedagogiki.

Marcin Wójcik - realizator i współkoordynator programów edukacyjnych w DFE (Krąg - edukacja dla zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska; Sokrates-Grundtvig 1 "Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonej przyszłości", Zielone Szkoły) , absolwent ochrony środowiska.


Patroni

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

URZĄD MIASTA i GMINY
47-303 KRAPKOWICE

Ul. 3 Maja 17
Tel. 077/44 66 800
Fax. 077/44 66 888
Krapkowice 2004-08-18

Dolnośląska Fundacja
Ekorozwoju
Metsä Tissue
ul. Opolska 103
47-300 Krapkowice


Nawiązując do Waszego pisma z dnia 16 lipca 2004 roku Nr L.dz.606/F/2004, wyrażam zgodę na prowadzenie patronatu nad prowadzonym Programem Edukacji Ekologicznej w czterech szkołach podstawowych miasta Krapkowice oraz świetlicy środowiskowej w roku szkolnym 2004/2005. Na osobę kontaktową wyznaczam mgr Piotra Góreckiego pracownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, telefon 44 66 830.

Z poważaniem        


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

TVP3 Opole

TVP3 Opole

Kurier Krapkowicki

Kurier Krapkowicki ukazuje się na rynku od czerwca 2003 roku. Jest niezależnym tygodnikiem (ukazuje się co wtorek - na terenie Krapkowic i Gogolina dostępny jest już w poniedziałek po południu!) i swoim zasięgiem obejmuje cały powiat krapkowicki. Od 2004 roku funkcjonuje nasz serwis internetowy, będący częścią portalu KRAPKOWICE.NET. Tam także można przeczytać pełne wydanie Kuriera. Dostępni jesteśmy także w telewizji kablowej poprzez program Kurier TV, gdzie informacje aktualizowane są na bieżąco. Co tydzień docieramy zatem do kilku tysięcy Czytelników, paru tysięcy widzów programu Kurier TV i kilkunastu tysięcy Użytkowników Portalu w kraju i zagranicą.

Redakcja:
ul. 1 Maja 12
47-300 Krapkowice
tel./fax 077 407 84 35
redakcja@krapkowice.net

Zespół redakcyjny: Stale współpracują:

Współpraca

Altvater

Wraz ze wzrastającymi wymaganiami stawianymi przez władzę ustawodawczą nowoczesnej gospodarce odpadami, rosną również zadania dla miast i gmin. To wszystko stanowi wyzwanie dla firmy ALTVATER SULO POLSKA Sp. z o. o. specjalizującej się w realizacji usług w szeroko pojętym zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Firma nasza została założona przez konsorcjum niemieckich firm Altvater i SULO w 1994r. Oddział firmy "Altvater SULO Polska z o. o. w Krapkowicach powstał w kwietniu 1997r. Jesteśmy jedną z sześciu samodzielnych oddziałów firmy Altvater SULO Polska z o.o. w Warszawie, ul. Zalipie 1a.

Od ponad 50 lat rozwiązujemy problemy związane z odpadami i ochroną środowiska. Wykorzystujemy własne doświadczenia jak również aktualne badania naukowe z tej dziedziny. Posiadamy wyszkoloną kadrę kierowniczą, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz nowoczesny sprzęt. Jesteśmy wyposażeni w specjalistyczne pojazdy marki Mercedes Benz. Ilość pojazdów specjalistycznych jest systematycznie zwiększana w miarę pozyskiwania nowych klientów.

Samochody do wywozu nieczystości stałych charakteryzują się dużą wydajnością, higieniczną i cichą pracą, a także wyposażone są w urządzenia wywrotowe umożliwiające opróżnianie wszystkich typów pojemników produkowanych przez naszą firmę. Skrzynie ładunkowe tych pojazdów posiadają pojemność od 16 m3 do 22 m3.

Podstawowym zakresem usług świadczonych przez nasz Oddział jest wywóz nieczystości stałych komunalnych z posesji mieszkalnych i lokali użytkowych oraz mechaniczne zamiatanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników o szerokości pasa powyżej 1,5 m. Pracownicy tutejszego Oddziału firmy ASP wykonują usługi wywozu odpadów stałych komunalnych na rzecz ok. 180 tyś. osób zamieszkałych na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Świadczone przez nas usługi nie ograniczają się jedynie do utylizacji odpadów. Zajmujemy się wywozem odpadów domowych, gabarytowych, wtórnych. Dbamy także o czystość ulic i placów. Prowadzimy "akcję zima".

Firma wyposażona jest w następujące pojemniki: MGP 120 l, 240 loraz 1100 l Znanym i popularnym produktem naszej firmy jest też obecny od wielu lat na ulicach Europy kosz uliczny o pojemności 50 litrów, objęty normą DIN 30713, oferowany kolorach pomarańczowym i jasnozielonym oraz w każdym innym kolorze na życzenie klienta.

Estetyczny wygląd kosza sprawia, że znajduje on idealne zastosowanie nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale również na terenach zielonych i krajobrazowych, w miejscowościach turystycznych oraz na przystankach. Fachowe, bezpieczne i szybkie usuwanie odpadów jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed nami, dlatego staramy się zwiększyć stopień świadomości społecznej między innymi poprzez bezpłatne wyposażenie klientów w nowoczesne i estetyczne pojemniki.

Działalność usługową na danym terenie firma podejmuje po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji państwowej przy jednoczesnym zachowaniu warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej dot. gospodarki odpadami.

Umowy z instytucjami oraz z osobami fizycznymi spisywane są indywidualnie, dlatego też warunki umowne, w każdym przypadku mogą być inne, wynikające ze specyfikacji wykonywanego zadania oraz uwarunkowań lokalnych.

Częstotliwość opróżniania pojemników uzależniona jest od faktycznych potrzeb wywozowych wynikających z nagromadzenia śmieci i ilości ustawionych pojemników. W przypadkach wyjątkowych wywóz wykonywany jest na zgłoszenie doraĄne administratora - właściciela nieruchomości (dot. umów zbiorowych). Wywozy nieczystości stałych komunalnych z instytucji takich jak: szkoła, przedszkole wykonywane są na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Dla klientów zainteresowanych doraĄnymi lub dodatkowymi wywozami odpadów stałych komunalnych posiadamy foliowe worki firmowe w kolorze niebieskim, które można kupować w dniu obsługi danego rejonu. W przypadku klientów zbiorowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), w dniu opróżniania pojemników brygada załadunkowa dokonuje gruntowego uprzątnięcia boksu śmietnikowego, jak też terenu przylegającego bezpośrednio do tego boksu. Na administratorze (właścicielu) nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości w czasie między kolejnymi wywozami.

W przypadku osób fizycznych do utrzymania czystości w miejscu ustawienia pojemnika zobowiązana jest osobiście dana osoba, a obowiązek uprzątnięcia miejsca załadunku nieczystości na samochód wykonuje brygada firmy tylko w przypadku ich rozsypania powstałego w trakcie załadunku.

Na terenie Gminy Krapkowice prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów. Na tym terenie Firma Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. oddział Krapkowice rozstawiła pojemniki o 3 kolorach, do których należy wrzucać:

Każdy surowiec wrzucany do pojemnika powinien być:
  1. czysty
  2. opakowania szklane - pozbawione elementów metalicznych
  3. opakowania PET (butelki puste) pozbawione nakrętek
  4. makulatura - bez foliowych kartoników po napojach
Surowców nie należy mieszać z innymi odpadami komunalnymi.

Odbiorcami surowców wtórnych są:

Odpady niesegregowane komunalne, odpady wielkogabarytowe, gruz betonowy itp. składowane są na legalne wysypiska. Na terenie Powiatu Krapkowice znajdują się wysypiska: w Gogolinie i Zdzieszowicach, na które wywożone są odpady przez naszą firmę. Selektywna zbiórka jest również prowadzona na terenie gminy Biała, w Rudzie Śląskiej i Głuchołazach.

Segregacja odpadów w decydujący sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz estetykę miejsca zamieszkania.