strona głównapoleć stronęwersja do druku
o projekciea
uczestnicya
galeriaa
konkursya
Ostatni konkurs prasowy
Kukiełki z surowców wtórnych - praca plastyczna.
Trzeci konkurs prasowy
Konkurs Fotograficzny "Krapkowice - takie widzę"
Druga edycja konkursu prasowego
Szkolny konkurs makulaturowy
Plakat "Czyste środowisko - komfort na co dzień"
Ścieżka ekologiczna
Mój dom przyjazny środowisku
Konkurs plastyczny na projekt opakowania
Obieg papieru w przyrodzie
kontakta
METSÄ TISSUE Krapkowice Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju Kurier KrapkowickiSULO
 1. O programie
 2. Mecenat
 3. Realizatorzy
 4. Patroni
 5. Współpraca

Cel programu

Celami operacyjnymi w tym zakresie są:

Odbiorcy - Uczestnicy programu

Program edukacyjny skierowany jest do całej społeczności lokalnej. Głównymi odbiorcami będą jednak dzieci z 6 publicznych szkół podstawowych, znajdujących się na terenie Konstancina - Jeziornie oraz 4 szkół podstawowych (w tym 1 specjalnej) z terenu Krapkowic. W program, w miarę możliwości, włączone zostaną dzieci ze świetlicy środowiskowej. Poprzez dzieci i ich zaangażowanie w program dotrzemy do dorosłych mieszkańców miast. Odbiorcą i uczestnikiem programu będzie także samorząd lokalny, na których w tym roku ciąży obowiązek przygotowania planów gospodarki odpadami i ich wdrożenia. W ramach programu będziemy współpracowali zarówno z Urzędem Miasta jak i Starostwem Powiatowym. Wykorzystując dobre kontakty z lokalną prasą, pozyskamy patronat medialny dla programu Kurier i Tygodnik Krapkowicki. Regularnie na ich łamach zamieszczane będą informacje o przebiegu programu i cyklicznych konkursach. Tę drogą program stanie rozpoznawalny w całym powiecie, a poprzez zamieszczane artykuły i konkursy podniesie poziom świadomości ekologicznej.

Mechanizm wyłonienia uczestników - liderów programu

Podstawową jednostką - liderem programu jest oddział szkolny (klasa). Aby wyłonić klasy - liderów, niezbędne jest nawiązanie współpracy z dyrekcjami szkół i nauczycielami. Wyłonieni zostaną nauczyciele, którzy chcą, mogą i będą potrafili poprowadzić wybraną klasę podczas programu. Z każdej szkoły wybrane zostaną, w miarę możliwości 2 klasy - liderzy wraz z opiekunami. Zadaniem klas i ich opiekunów będzie aktywne uczestniczenie w przygotowanych zajęciach i konkursach, rozwijanie zajęć, informowanie pozostałej części społeczności szkolnej o konkursach i przebiegu programu, a także przygotowywanie dla niej apeli, happeningów itp.

Komentarz Metodyczny

Program realizowany będzie w formie zajęć fakultatywnych w ramach formalnych programów nauczania na zajęciach z przedmiotu "nauka o środowisku", lub na godzinach wychowawczych. Część zajęć będzie przygotowana tak, aby nauczyciel mógł sam przeprowadzić je na lekcjach języka polskiego, techniki, plastyki, wychowania fizycznego czy w świetlicy szkolnej. W ten sposób nauczyciele będą mogli wykazać się własną aktywnością i pomysłowością i być współanimatorami programu.

Metody nauczania zastosowane w programie to w głównej mierze metody aktywizujące. Metody podające nauczania zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

Zastosowane formy edukacyjne są różnorodne, główne z nich to: praca z tekstem, "burze mózgów", analizy, zabawy, gry, konkursy, wycieczki.

Program zakłada działania edukujące i na poziomie grupy i - co naszym zdaniem jest nawet ważniejsze dla osiągnięcia celów edukacyjnych programu - pracę indywidualną. Zastosowany zostanie typowy model dwukierunkowej pracy jednostka-grupa: praca indywidualna (np. analiza, wypracowanie propozycji indywidualnych itp.) będzie podstawą do grupowej analizy i syntezy, praca w grupie będzie punktem wyjścia do indywidualnego rozwiązywania problemów.

Program zakłada współzawodnictwo uczestników na kilku poziomach:

Zajęcia prowadzone w ramach programu odbywać się będą w oparciu o konspekty przygotowywane przez realizatorów programu. Wykorzystane zostaną także, odpowiednio dostosowane do miejscowych warunków, "Zielone Pakiety".

Narzędzia realizacji projektu

I. Narzędzia Merytoryczne

Wizyty w terenie, warsztaty na temat problematyki poruszanej w programie tj. dbałości o najbliższe otoczenie, selektywnej zbiórki i rozsądnego korzystania z zasobów przyrody. II. Kampania promocyjna III. Inne instrumenty edukacji

Pomoce i materiały dydaktyczne

Kalendarium

Termin realizacji projektu skierowanego w pierwszym rzędzie do szkół, oparty będzie o cykl pracy szkoły. Ponieważ program ma realizować także cel edukacji całej wspólnoty lokalnej, wiąże on z działaniami edukacyjnymi programu, także wydarzenia publiczne, lokalne i ogólnopolskie, np. Dzień Ziemi (kwiecień), popularne "majówki", Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska (czerwiec).

ETAP I - Prace przygotowawcze (1.IV.04 - 30.VI.04)

Prace własne Współpraca z Miastem Promocja Edukacja

ETAP II - Realizacja programu ((1.IX.04 - 31.X.04)

Edukacja Promocja

1.XI.04 - 31.I.05

Podsumowanie pierwszego cyklu zajęć, aktualizacje informacji i rankingu na tablicach szkolnych i zaplanowanie kolejnych zajęć. Edukacja

1.II.05 - 31.III.05

Podsumowanie drugiego cyklu zajęć, aktualizacje informacji i rankingu na tablicach szkolnych i zaplanowanie kolejnych zajęć

Edukacja

1.IV.05 - 31.V.05

Podsumowanie trzeciego cyklu zajęć, aktualizacje informacji i rankingu na tablicach szkolnych i zaplanowanie kolejnych zajęć.

Współpraca z Miastem Edukacja Promocja

ETAP III - Podsumowanie programu (VI.05)

Promocja

I blok tematyczny - SPOŁECZEŃSTWO KONSUMENTÓW - ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA

1. Wprowadzenie

2. Zagadnienia z "Zielonego Pakietu" - do wyboru: "Kupować więcej?", "Reklama", film video "Reklama" z serii "Więcej czy lepiej?"; "Etykiety", "Posiadanie i własność".

3. 25-26.XI.04 - "Opakowania"; przegląd i porównanie przyniesionych opakowań przez uczniów (zadanie domowe) z kategorii:

 1. kasze i ryż,
 2. proszki do prania,
 3. pasta do zębów,
 4. słodycze,
 5. napoje,
 6. owoce i warzywa,
  • ocena powyższych opakowań,
  • zadnie na rozpoznanie znaków towarowych.

II blok tematyczny - OSZCZĘDZANIE WODY

1. Zagadnienia z "Zielonego Pakietu" - do wyboru:
 1. z cyklu: "Jak oszczędzać wodę?"
  • Codzienna higiena osobista
  • W domu
 2. "Na tropie źródeł zanieczyszczenia wody - od domu do regionu"
 3. "Trzy etapy oczyszczania ścieków"
 4. "Jak unikać zanieczyszczania wody w gospodarstwie domowym?" - zadanie domowe - "Mój osobisty program oszczędzania wody w domu i szkole" - może to być przedstawione w formie schematu, punktów lub opowiadania.

III blok tematyczny - OSZCZĘDZANIE ENERGII

1. Zagadnienia z "Zielonego Pakietu":

IV blok tematyczny - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

1. Zagadnienia z "Zielonego Pakietu" - do wyboru:

Mecenat

METSÄ TISSUE w trosce o środowisko naturalne

Fińskie korzenie

Jesteśmy częścią fińskiego koncernu papierniczego Metsä Tissue Oyj - wiodącego producenta papierów higienicznych w Europie. Firmy skandynawskie charakteryzują się szczególną troską o środowisko naturalne, a standardy pro środowiskowe przemysłu skandynawskiego należą do najwyższych na świecie. Skuteczna polityka środowiskowa jest nierozłącznym elementem strategii wszystkich firm należących do koncernu Metsä Tissue. Metsä Tissue rozpoczęła działalność w Polsce w 1998 roku poprzez zakup akcji Warszawskich Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornie, jednego z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i w Europie (zał. w 1760 roku).

W październiku 2002 roku Metsä Tissue przejęła pakiet większościowy, a w czerwcu 2003 - 100% akcji w Zakładach Papierniczych w Krapkowicach. Efektem tych działań są zwiększone możliwości produkcyjne obu fabryk - ponad 30% całego krajowego potencjału - dzięki czemu firma stała się wiodącym producentem papierów higienicznych w Polsce. Sprzedaż Metsä Tissue, po połączeniu z zakładem w Krapkowicach wynosi 20% całkowitej sprzedaży papierów higienicznych w Polsce i stale rośnie.

31 grudnia 2003 za zgodą MSWiA nastąpiła konsolidacja obu Spółek w jedną strukturę: Metsä Tissue S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

W bieżąacym roku do grupy Metsä Tissue weszła rówież firma Krapex Sp z o.o. - firma zajmująca się przetwórstwem papierów higienicznych oferowanych Klientom instytucjonalnym. Daje to udział Metsä Tissue w tym segmencie rynku papierów higienicznych (tzw. Away-from-home - poza domem) 34%.

Od samego początku inwestycji w Polsce, nasza firma-matka pomaga nam wdrażać nowoczesne technologie i metody zarządzania oraz równolegle, i z taką samą siłą, uczy nas fińskiego podejścia do ochrony środowiska - podejścia z pełną odpowiedzialnością, szacunkiem i szczerą troską.

"Troska o środowisko naturalne jest nierozłącznym elementem wszystkich naszych działań" - taki zapis, zawarty w misji Metsä Tissue S.A., motywuje nas do ciągłej poprawy warunków oddziaływania na środowisko we wszystkich aspektach naszej działalności. Z dużą uwagą podchodzimy do wyboru naszych dostawców materiałów i usług. Współpracujemy jedynie z takimi dostawcami, którzy spełniają standardy środowiskowe.

W Metsä Tissue tworzymy i stosujemy procedury, które często wychodzą poza istniejące w Polsce wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Chcemy dzięki nim identyfikować wszelkie, nawet potencjalnie negatywne, skutki oddziaływania naszych zakładów produkcyjnych na środowisko naturalne, by następnie zadbać o eliminację lub minimalizowanie ich wpływu.

Wśród priorytetowych tematów, które postawiliśmy sobie za cel i nad którymi aktualnie pracujemy, znalazły się takie aspekty jak:

Inwestycje

Na najbliższe lata nasze pro środowiskowe plany inwestycyjne obejmują dwa główne obszary związane bezpośrednio z naszym oddziaływaniem na środowisko naturalne:

Rozpoczął się już projekt budowy nowej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Efektywna i nowoczesna oczyszczalnia powstanie przy naszym zakładzie w Konstancinie-Jeziornie (zakład w Krapkowicach może taką jednostką pochwalić się już dziś).

Jedną z najważniejszych, strategicznych decyzji dla naszej firmy, była w ostatnim czasie decyzja o zmianie technologii wytwarzania energii cieplnej, którą wykorzystujemy do produkcji papieru. Zmiana ta polega na przejściu z technologii wytwarzania energii w oparciu o kotły węglowe na kotły fluidalne, co w efekcie w dużym stopniu obniży ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Ten bardzo złożony projekt będzie realizowany przy udziale profesjonalnej firmy z branży energetycznej.

Warto też wspomnieć, że w Metsä Tissue jednym z kluczowych kryteriów w podejmowaniu wszelkich (nie tylko stricte pro ekologicznych) decyzji inwestycyjnych, jest ich aspekt środowiskowy. Oznacza to, że każda z planowanych lub realizowanych inwestycji musi, oprócz korzyści ekonomicznych, zapewnić poprawę wskaźników środowiskowych.

Oszczędzanie zasobów naturalnych

W przemyśle papierniczym jednym z największych aspektów środowiskowych jest kwestia gospodarki wodno ściekowej. Aspekt ten zidentyfikowaliśmy w Metsä Tissue jako jeden z najistotniejszych punktów ochrony środowiska. W Metsä Tissue toczą się obecnie projekty mające na celu obniżenie zużycia wody oraz zmniejszenie ilości ścieków w procesie produkcyjnym.

Kolejnym priorytetem dla Metsä Tissue jest zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do rzeki Jeziorki przy zakładzie w Konstancinie-Jeziornie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż z uwagi na uzdrowiskowy charakter gminy Konstancin, pozwolenie na wprowadzanie ścieków do rzeki nakłada na nas wyjątkowo restrykcyjne obowiązki, co do jakości odprowadzanych ścieków. Bezwzględne spełnienie tych wymagań, które to postawiliśmy sobie za cel, spowoduje w efekcie, że niektóre wskaźniki zanieczyszczeń w wodzie "czystej" powierzchniowej pobieranej do produkcji, mogą być wyższe od tych w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do rzeki.

ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem, zgodnego z normą ISO 14001, podjęliśmy w 2002r. Norma ta w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego obok ISO 14001, zawiera również system jakości wg ISO 9001, oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy OHSAS 18001. Certyfikacja całego Systemu nastąpiła w kwietniu 2004r. Zapewnia ona nam większą skuteczność przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.

Kształtowanie świadomości pro środowiskowej

Działania pro środowiskowe nie są możliwe bez świadomej postawy pracowników firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik wiedział i rozumiał, w jaki sposób może przyczyniać się do ochrony środowiska na swoim stanowisku pracy. Dla Metsä Tissue wypracowanie takiej świadomości jest równie ważne, jak inwestycje w maszyny. Świadomość tę kształtujemy, między innymi, poprzez kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony środowiska, którymi objęci są wszyscy pracownicy.

Nieustannie motywujemy naszych pracowników do zgłaszania pomysłów i podejmowania inicjatyw, które mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Liczymy też na współpracę i zaangażowanie lokalnych społeczności w ochronę środowiska. Trudno przecenić znaczenie współpracy w tym zakresie. Zdanie i wyrażona opinia mieszkańców jest jednym z narzędzi, które może nam pomóc stale udoskonalać wypracowywany system środowiskowy.

Potwierdzeniem naszych działań pro ekologicznych jest duży projekt "Czyste środowisko-komfort na co dzień", który rozpoczął się z rokiem szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych i świetlicach środowiskowych Krapkowic i Konstancina-Jeziorny. Celem jego jest edukacja i wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Razem we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia z Warszawy i Dolnośląską Fundacją Ekorozwoju z Wrocławia, realizujemy ten ważny program. Ponadto zaangażowanie władz miasta i firm recyclingowych oraz lokalnych mediów w realizację programu, podkreśla jego znaczenie. Efekty poznamy w czerwcu 2005 roku.

Informacje dodatkowe:

Ewa Woźnicka - Kierownik ds. Komunikacji Zewnętrznej w Konstancinie-Jeziornie, tel. 22 754 82 41, kom. 694 466 797, e-mail: ewa.woznicka@metsatissue.com

Dorota Zając - Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej w Krapkowicach, tel. 77 541 91 05, kom. 606 498 770, e-mail: dorota.zajac@metsatissue.com

Robert Wieczorek - Dyrektor Marketingu, tel. 22 754 81 15, kom. 694 466 429, e-mail: robert.wieczorek@metsatissue.com


Realizatorzy

Dolnośląska Fundacja Ekorozowju

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) jest pozarządową organizacją (powstałą 17.09.1991), której misją jest wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Fundacja wypełnia swoją misję poprzez aktywną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami administracji samorządowej, regionalnej i państwowej, wyższymi uczelniami oraz innymi uczestnikami szeroko rozumianej działalności proekologicznej. Fundacja stymuluje i zachęca do wolnej wymiany informacji oraz społecznego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Od 7.05.2004 fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele:

Osiągnięcia:

Za największe osiągnięcia uważamy te projekty, które przyniosły konkretne rezultaty jednocześnie zostawiając znaczący ślad w świadomości społecznej. Przykładowe takie projekty to:

Działania we współpracy ze społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami: Działania dla szerokiego społeczeństwa: Przykładowe nagrody:

Kwalifikacje zespołu realizującego

Krzysztof Smolnicki - od 1999 prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, redaktor naczelny kwartalnika "Kropla" i portalu "Zielona brama". Realizator programów wodnych i edukacyjnych (recykling baterii), międzynarodowej kampanii Czas na Odrę oraz wdrażania sieci obszarów NATURA 2000.

Mariusz Szykasiuk - członek zarządu fundacji od 2001 roku, realizator ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych, koordynator programów odpadowych.

Danuta Nowak - realizatorka programu edukacyjnego "Krąg", współpracownik Karkonoskiego Parku Narodowego, koordynatorka działań edukacyjnych, absolwentka pedagogiki, terapeuta zajęciowy w Warsztatach Terapii Zajęciowej, stypendystka Duńskiej Szkoły Ludowej w Brenderup I-VI 2004 r.

Mariusz Sołtysiak - wolontariusz, specjalista od realizacji kampanii i happeningów i akcji (jarmarki ekologiczne, Sprzątanie Świata)

Marcin Wójcik - absolwent U.Wr. na kierunku Ochrona środowiska - meteorologia; realizator i współkoordynator programów edukacyjnych w DFE ("Czyste środowisko - komfort na co dzień" - program dla młodzieży szkolnej realizowany w Krapkowicach; Zielone Szkoły) realizator akcji zbiórki baterii w Sudetach Zachodnich, stypendysta Duńskiej Szkoły Ludowej w Brenderup.


Fundacja Nasza Ziemia

Informacja na temat dotychczasowej działalności w zakresie edukacji ekologicznej Fundacji Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia została założona w roku 1994 przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz specjalnie do koordynowania w Polsce akcji "Sprzątanie świata". Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i przyzwyczajeń na bardziej przyjazne środowisku oraz pobudzanie inicjatyw społecznych poprzez działania na polu ochrony środowiska.

W zeszłym roku Fundacja Nasza Ziemia obchodziła jubileusz 10-lecia swojej działalności. W tym czasie Fundacja zebrała bardzo bogate doświadczenia i przeprowadziła liczne działania edukacyjne. Najważniejszym z nich jest sama akcja "Sprzątanie świata", która poprzez najprostszą aktywność, jak np. zbieranie śmieci czy wyszukiwanie dzikich wysypisk, co roku angażuje 1 - 2 miliony ludzi w całej Polsce i zachęca ich do podejmowania innych, bardziej pomysłowych i wymagających działań na rzecz ochrony środowiska. Wynikiem akcji jest inicjowanie setek lokalnych długofalowych (od kilkumiesięcznych do kilkuletnich) programów ekologicznych (dla przykładu, w latach 2002 i 2003 takich inicjatyw było ponad 1000).

Od 1999 roku Fundacja prowadzi w ramach kampanii "Sprzątanie świata - Polska" ogólnopolski konkurs szkolny, którego celem jest promowanie i inicjowanie lokalnych programów edukacyjnych i konkretnych działań na polu gospodarki odpadami (np. zorganizowanie lokalnie selektywnej zbiórki odpadów czy likwidacja dzikich wysypisk i rekultywacja terenów po nich. Rokrocznie w konkursie uczestniczy średnio 4000 klas szkolnych).

Od 1999 roku Fundacja prowadzi także program wspierania edukacji odpadowej i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w gminach "Czysta Gmina". Do tej pory około 70 gmin wdrożyło systemowo gospodarkę odpadami wykorzystując doświadczenia prezentowane w tym programie (m.in. Powiat Średzki i Celowy Związek Gmin CZG-12).

Fundacja przeprowadziła liczne kampanie informacyjne (np. corocznie promocja innego aspektu ochrony środowiska za pomocą kampanii promocji zewnętrznej (plakatów, billboardów), stacji radiowych i telewizyjnych), pogadanki, szkolenia, konferencje i warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, pracowników samorządów i firm, instytucji i organizacji pozarządowych polskich (corocznie po 20-30 tego typu wydarzeń) i zagranicznych (np. w 2000 roku szkolenie w zakresie tworzenia partnerstwa dla rozwiązywania lokalnych problemów ekologicznych, przeprowadzonego wspólnie z Regional Environmental Center dla ekologów z Europy Centralnej i Wschodniej od Estonii po Albanię oraz szkolenie z planowania i prowadzenia kampanii ogólnokrajowej dla irlandzkich ekologów z organizacji Ain Tasce; w r. 2001 warsztaty i szkolenie na taki sam temat dla studentów z 11 krajów świata zrzeszonych w organizacji AIESEC podczas jej zlotu w Wiśle, a także ekologów i samorządowców z Ukrainy, co zaowocowało rozpoczęciem w tym kraju kampanii "Sprzątanie świata" wg polskiego modelu jej prowadzenia; w roku 2002 szkolenie dla pozarządowców z Białorusi i zainicjowanie akcji w tym kraju, a w roku 2003 Fundacja Nasza Ziemia zorganizowała i przeprowadziła warsztat dla koordynatorów akcji "Sprzątanie świata" z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Kijów, listopad 2003).

Fundacja Nasza Ziemia ma także doświadczenie w organizowaniu happeningów i koncertów. W roku 2003 zorganizowała np. w Sali Kongresowej w Warszawie ogólnopolski koncert na dzisięciolecie akcji "Sprzątanie świata - Polska". Wydarzenie zebrało bardzo przychylne opinie, a patronami koncertu byli Minister Śtrodowiska, Prezydent M. St. Warszawy oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW wsparł także koncert finansowo. W roku 2001 Fundacja przeprowadziła na Placu Zamkowym w Warszawie wielki medialny happening "Bieg dla Ziemi", którego celem była promocja selektywnej zbiórki odpadów. Oba wydarzenia relacjonowane były przez telewizje, radio i prasę.

Fundacja ma duży dorobek w tworzeniu i dystrybucji fachowych materiałów informacyjnych i edukacyjnych (Informatory i Raporty akcji "Sprzątanie świata" oraz inne wydawnictwa, np. książka "Przyjaciele Ziemi" czy płyty CD-ROM z materiałami pomocnymi nauczycielom i innym animatorom edukacji ekologicznej).

W latach 2000-2001 Fundacja wspólnie z PTK Idea Centertel i Fundacją Komunikacji Społecznej, pod patronatem Ministra Środowiska, przeprowadziła program "Idea dla Ziemi" (tematy przewodnie: likwidacja dzikich wysypisk w 2000 roku i uwrażliwienie na otaczające nas środowisko poprzez poszanowanie parków narodowych w 2001 r., elementami kampanii były m.in. akcja edukacyjna za pomocą mediów (TV, radio, prasa) i działania edukacyjne w Parkach Narodowych). Program kontynuowany był także w roku 2003.

Do realizacji powszechnej edukacji ekologicznej Fundacja wypracowała odpowiednie narzędzia i kanały: najważniejsze z nich to bardzo dobra współpraca z mediami publicznymi i prywatnymi na poziomie tak ogólnopolskim, jak regionalnym czy lokalnym. Od początku swojej działalności, Fundacja Nasza Ziemia jest rzetelnym partnerem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w prowadzeniu programów powszechnej edukacji ekologicznej zaspokajających najpilniejsze potrzeby na tym polu: budowanie świadomości ekologicznej i inicjowanie gospodarki odpadami.

W uznaniu wysokiej jakości działań edukacyjnych Fundacji, od roku 1995 patronat nad nimi obejmuje Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministrowie Ochrony Środowiska oraz Edukacji Narodowej i Sportu, Marszałek Sejmu, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ambasador Australii, a swojego poparcia udzielają Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, najwyższe władze Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej i Kościoła Katolickiego.

Za swoja działalność na polu publicznej edukacji ekologicznej, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, w 2001 roku została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2002 roku została taże uhonorowana przez polskie dzieci Orderem Uśmiechu. Z kolei profesjonalizm i działania Fundacji Nasza Ziemia zostały docenione i nagrodzone: wyróżnieniem "Złoty Liść" Ministerstwa Środowiska w roku 1996, Henry Ford European Conservation Award w 1997 roku oraz wyróżnieniem "Pro Publico Bono" dla najlepszych inicjatyw obywatelskich w roku 2002.

1.1.2 Informacje o zapleczu merytorycznym i technicznym oraz kwalifikacje i skład zespołu realizującego program

Fundacja Nasza Ziemia posiada zaplecze techniczne wystarczające do bardzo dobrej realizacji zadania: biuro o dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy, w biurze trzy linie telefoniczne (telefony i fax), kserokopiarkę, komputery zintegrowane w sieci lokalnej z dostępem do Internetu za pośrednictwem stałego łącza, serwis www i serwer poczty elektronicznej, samochód osobowy o dużej pojemności części bagażowej.

W skład zespołu realizującego zadanie wchodzą:

Mira Stanisławska-Meysztowicz - prezes Fundacji Nasza Ziemia, prowadzi akcję "Sprzątanie świata - Polska" od zainicjowania w 1994 roku; w 1994 roku powołała Fundację Nasza Ziemia jako ogólnopolskiego koordynatora akcji. Inicjatorka i wykonawczyni projektów Fundacji Nasza Ziemia, m.in. corocznych edycji kampanii "Sprzątanie świata - Polska", kampanii medialnych i promocyjnych, projektów "Czysta Gmina", "Czysta Ukraina - czysta Ziemia";

Sławomir Brzózek - mgr historii (specjalność pedagogiczna), wieloletni instruktor harcerski, organizator ogólnopolskich zlotów, 1996-1998 i od 2000 pracownik Fundacji Nasza Ziemia odpowiedzialny za programy edukacyjne (m.in. edukacyjne komponenty akcji "Sprzątanie świata - Polska" i program aktywnej edukacji ekologicznej w gminach "Czysta Gmina"), od roku 1996 uczestnik zespołu realizującego kampanię "Sprzątanie świata - Polska", obecnie dyrektor Fundacji Nasza Ziemia. W latach 2000-2002 uczestnik zespołu wdrażającego program "Clean Up the World" w Ukrainie (dwuletni projekt "Czysta Ukraina - czysta Ziemia"). W latach 1998-2000 pracownik Fundacji Recal (m.in. koordynator finansowanego przez NFOŚiGW ogólnopolskiego projektu "Szkolny program recyklingowy").

Monika Holly - mgr inż. ochrony środowiska, w 2000 r. wolontariuszka zaangażowana przy realizacji wspieranego przez NFOŚiGW zadania "Akcja Sprzątanie świata - Polska 2000", od 2001 r. pracownik Fundacji Nasza Ziemia, koordynator zadań "Sprzątanie świata - Polska 2001" i "Sprzątanie świata - Polska 2002" oraz pierwszej edycji zadania w roku 2003/2004, uczestniczka wdrażania projektu "Czysta Ukraina - czysta Ziemia".

Ewa Smolska - magister geologii w zakresie geologii inżynierskiej, od 2003 roku wolontariuszka i stażystka, zaangażowana w tworzenie raportu ze "Sprzątania świata - Polska 2003" oraz tworzenie programów edukacji ekologicznej, w 2003 roku przeprowadziła cykl zajęć na temat ekologii i ochrony środowiska w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie "Otwarte Serce".

Patroni

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

URZĄD MIASTA i GMINY
47-303 KRAPKOWICE

Ul. 3 Maja 17
Tel. 077/44 66 800
Fax. 077/44 66 888
Krapkowice 2004-08-18

Dolnośląska Fundacja
Ekorozwoju
Metsä Tissue
ul. Opolska 103
47-300 Krapkowice


Nawiązując do Waszego pisma z dnia 16 lipca 2004 roku Nr L.dz.606/F/2004, wyrażam zgodę na prowadzenie patronatu nad prowadzonym Programem Edukacji Ekologicznej w czterech szkołach podstawowych miasta Krapkowice oraz świetlicy środowiskowej w roku szkolnym 2004/2005. Na osobę kontaktową wyznaczam mgr Piotra Góreckiego pracownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, telefon 44 66 830.

Z poważaniem        


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel./fax: (077) 4664-000, 4665-190
Krapkowice, dn. 31 sierpnia 2004

Sz.P
Mariusz Szykasiuk
Członek Zarządu
Dolnośląskiej
Fundacji Ekorozwoju
ul. Białoskórnicza 26
50-134 Wrocław


Program "Czyste Środowisko - Komfort na co dzień", realizowany przez Metsä Tissue S.A. przy Państwa współpracy spotkał się z naszej strony z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Po zapoznaniu się ze szczegółami programu, jako Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, zdecydowaliśmy się na objęcie programu swoim patronatem.

Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do pogłębienia świadomości ekologicznej wśród społeczności Powiatu Krapkowickiego oraz aktywizacji lokalnej społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu środowiska a objęcie przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach patronatu nad realizacją programu walnie przyczyni się do budowania reputacji Powiatu Krapkowickiego jako powiatu przestrzegającego zasad zrównoważonego rozwoju i zachowującego walory środowiska naturalnego.

Z poważaniem        Tygodnik Krapkowicki

Pierwszy numer "Tygodnika Krapkowickiego" ukazał się 30 kwietnia 1998 roku. Przez ponad sześć lat działalności nasza gazeta jako pierwszy niezależny tytuł prasowy w powojennych dziejach Ziemi Krapkowickiej zyskała grono wiernych czytelników i opinię wiarygodnego i rzetelnego źródła informacji. W gazecie pracują doświadczeni dziennikarze oraz stałe grono piszących współpracowników.

Przez około rok (przełom 2001-2002) "Tygodnik" współpracował z radiem "Plus", z czasem gazeta nawiązała współpracę z radiem "Opole" z którym, od końca 2002 roku do dziś nadal współpracuje. Warto tu również wspomnieć o współpracy z lokalnymi samorządami: powiatem krapkowickim, gminą Krapkowice, gminą Gogolin. Gazeta od początku swego istnienia zakładała jak najrzetelniejsze i obiektywne informowanie lokalnej opinii publicznej o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie powiatu krapkowickiego. Niezależność wydawcy i zespołu redakcyjnego daje taką gwarancję. Spektrum opisywanych w gazecie tematów jest bardzo szerokie: od problemów dnia codziennego mieszkańców poprzez teksty publicystyczne do artykułów dotykających lokalnej polityki i polityków. Gazeta obszernie relacjonuje wydarzenia kulturalne, sportowe i ekologiczne. Bardzo często również ukazują się teksty historyczne dotyczące przeszłości miasta i regionu.

"Tygodnik" ukazuje się na terenie powiatu krapkowickiego. Jednak swoje punkty sprzedaży posiada również w miejscowościach na terenie powiatów sąsiednich: opolskiego - ziemskiego, strzeleckiego, prudnickiego i kędzierzyńsko - kozielskiego.

W 6-letniej historii gazety "Tygodnik" dwukrotnie został nagrodzony w ogólnopolskich konkursach dla gazet lokalnych organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2002 roku gazeta otrzymała II nagrodę natomiast rok później III. Wydawca gazety został również wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy w konkursie na "dostosowanie warunków pracy do wymagań przepisów prawa pracy" w 2003 roku. "Tygodnik" został także wyróżniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za opracowanie projektu dotyczącego ochrony lokalnego środowiska naturalnego. W roku 2002 gazeta otrzymała regionalne wyróżnienie "Medal chleba".

Gazeta od lat jako patron prasowy wspiera lokalne inicjatywy i imprezy. "Tygodnik" jest patronem wielu imprez: sportowych "Krapkowickie Biegi Uliczne", kulturalnych "Dni Odry", "710 lat miasta Krapkowice", naukowych "Krapkowicki Konkurs Matematyczny" i ekologicznych "Piknik ekologiczny", "Święto Ziemi".

Więcej informacji: www.tygodnik-krapkowicki.info

Współpraca

Altvater

Wraz ze wzrastającymi wymaganiami stawianymi przez władzę ustawodawczą nowoczesnej gospodarce odpadami, rosną również zadania dla miast i gmin. To wszystko stanowi wyzwanie dla firmy ALTVATER SULO POLSKA Sp. z o. o. specjalizującej się w realizacji usług w szeroko pojętym zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami.

Firma nasza została założona przez konsorcjum niemieckich firm Altvater i SULO w 1994r. Oddział firmy "Altvater SULO Polska z o. o. w Krapkowicach powstał w kwietniu 1997r. Jesteśmy jedną z sześciu samodzielnych oddziałów firmy Altvater SULO Polska z o.o. w Warszawie, ul. Zalipie 1a.

Od ponad 50 lat rozwiązujemy problemy związane z odpadami i ochroną środowiska. Wykorzystujemy własne doświadczenia jak również aktualne badania naukowe z tej dziedziny. Posiadamy wyszkoloną kadrę kierowniczą, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz nowoczesny sprzęt. Jesteśmy wyposażeni w specjalistyczne pojazdy marki Mercedes Benz. Ilość pojazdów specjalistycznych jest systematycznie zwiększana w miarę pozyskiwania nowych klientów.

Samochody do wywozu nieczystości stałych charakteryzują się dużą wydajnością, higieniczną i cichą pracą, a także wyposażone są w urządzenia wywrotowe umożliwiające opróżnianie wszystkich typów pojemników produkowanych przez naszą firmę. Skrzynie ładunkowe tych pojazdów posiadają pojemność od 16 m3 do 22 m3.

Podstawowym zakresem usług świadczonych przez nasz Oddział jest wywóz nieczystości stałych komunalnych z posesji mieszkalnych i lokali użytkowych oraz mechaniczne zamiatanie nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników o szerokości pasa powyżej 1,5 m. Pracownicy tutejszego Oddziału firmy ASP wykonują usługi wywozu odpadów stałych komunalnych na rzecz ok. 180 tyś. osób zamieszkałych na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Świadczone przez nas usługi nie ograniczają się jedynie do utylizacji odpadów. Zajmujemy się wywozem odpadów domowych, gabarytowych, wtórnych. Dbamy także o czystość ulic i placów. Prowadzimy "akcję zima".

Firma wyposażona jest w następujące pojemniki: MGP 120 l, 240 loraz 1100 l Znanym i popularnym produktem naszej firmy jest też obecny od wielu lat na ulicach Europy kosz uliczny o pojemności 50 litrów, objęty normą DIN 30713, oferowany kolorach pomarańczowym i jasnozielonym oraz w każdym innym kolorze na życzenie klienta.

Estetyczny wygląd kosza sprawia, że znajduje on idealne zastosowanie nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale również na terenach zielonych i krajobrazowych, w miejscowościach turystycznych oraz na przystankach. Fachowe, bezpieczne i szybkie usuwanie odpadów jest jednym z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed nami, dlatego staramy się zwiększyć stopień świadomości społecznej między innymi poprzez bezpłatne wyposażenie klientów w nowoczesne i estetyczne pojemniki.

Działalność usługową na danym terenie firma podejmuje po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji państwowej przy jednoczesnym zachowaniu warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej dot. gospodarki odpadami.

Umowy z instytucjami oraz z osobami fizycznymi spisywane są indywidualnie, dlatego też warunki umowne, w każdym przypadku mogą być inne, wynikające ze specyfikacji wykonywanego zadania oraz uwarunkowań lokalnych.

Częstotliwość opróżniania pojemników uzależniona jest od faktycznych potrzeb wywozowych wynikających z nagromadzenia śmieci i ilości ustawionych pojemników. W przypadkach wyjątkowych wywóz wykonywany jest na zgłoszenie doraźne administratora - właściciela nieruchomości (dot. umów zbiorowych). Wywozy nieczystości stałych komunalnych z instytucji takich jak: szkoła, przedszkole wykonywane są na zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

Dla klientów zainteresowanych doraźnymi lub dodatkowymi wywozami odpadów stałych komunalnych posiadamy foliowe worki firmowe w kolorze niebieskim, które można kupować w dniu obsługi danego rejonu. W przypadku klientów zbiorowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), w dniu opróżniania pojemników brygada załadunkowa dokonuje gruntowego uprzątnięcia boksu śmietnikowego, jak też terenu przylegającego bezpośrednio do tego boksu. Na administratorze (właścicielu) nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości w czasie między kolejnymi wywozami.

W przypadku osób fizycznych do utrzymania czystości w miejscu ustawienia pojemnika zobowiązana jest osobiście dana osoba, a obowiązek uprzątnięcia miejsca załadunku nieczystości na samochód wykonuje brygada firmy tylko w przypadku ich rozsypania powstałego w trakcie załadunku.

Na terenie Gminy Krapkowice prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów. Na tym terenie Firma Altvater Sulo Polska Sp. z o.o. oddział Krapkowice rozstawiła pojemniki o 3 kolorach, do których należy wrzucać:

Każdy surowiec wrzucany do pojemnika powinien być:
 1. czysty
 2. opakowania szklane - pozbawione elementów metalicznych
 3. opakowania PET (butelki puste) pozbawione nakrętek
 4. makulatura - bez foliowych kartoników po napojach
Surowców nie należy mieszać z innymi odpadami komunalnymi.

Odbiorcami surowców wtórnych są:

Odpady niesegregowane komunalne, odpady wielkogabarytowe, gruz betonowy itp. składowane są na legalne wysypiska. Na terenie Powiatu Krapkowice znajdują się wysypiska: w Gogolinie i Zdzieszowicach, na które wywożone są odpady przez naszą firmę. Selektywna zbiórka jest również prowadzona na terenie gminy Biała, w Rudzie Śląskiej i Głuchołazach.

Segregacja odpadów w decydujący sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz estetykę miejsca zamieszkania.